NT/NH Гал хамгаалагчийн суурь, Гал хамгаалагчийн холбоос